VVT Erkenning & VCA

VCA

VCA staat voor VGM Checklist aannemers (VGM staat voor: Veiligheid, Gezondheid, Milieu)

Al onze medewerkers zijn VCA gecertificeerd. Dit betekent dat we voldoen aan strenge voorwaarden en als bedrijf de jaarlijkse uitgebreide screening met vlag en wimpel doorstaan.  Ons certificaat kunt u hier downloaden. Indien u meer wilt weten over VCA. Klik hier om naar de VCA site te gaan.

Het VCA certificaat is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico in een risicovolle omgeving (werkzaamheden in fabrieken, installaties, werkplaatsen en projectlocaties).

Voorbeelden hiervan zijn

 • werktuigbouwkundige activiteiten
 • elektrotechniek en procesbesturing, bijvoorbeeld:
 • bouwkundige werkzaamheden
 • civieltechnische activiteiten
 • overige technische diensten, zoals:
  • isolatie
  • steigerbouw
  • industrieel reinigen
  • stralen/conserveren
  • verticaal transport

Wat is VVT erkenning?

 

Kwaliteit en veiligheid, twee aspecten die voor verticaaltransportbedrijven en haar opdrachtgevers een essentieel onderdeel uitmaken van de uitvoering van hijswerkzaamheden. Of het nu om werkzaamheden gaat met een mobiele kraan of een verreiker, de opdracht is pas succesvol afgerond wanneer de werkzaamheden niet alleen binnen de afgesproken tijd en specificaties zijn uitgeoerd, maar vooral zonde schade c.q. ongevallen.

 

Om dit te promoten en bedrijven daarbij te ondersteunen heeft de VVT voor verticaal transport de VVT-Erkenningsregeling ontwikkeld. De erkenningsregeling van de VVT is zodanig opgezet dat er een win-win situatie ontstaat voor zowel de deelnemende bedrijven als de VVT als brancheorganisatie. Het biedt de deelnemers commercieel voordeel, onderscheidend vermogen en een extra zekerheid op het gebied van controle over het eigen bedrijfsproces. De erkenningsregeling ondersteunt de daarin aanwezige en noodzakelijke verbeteringsprocessen die moeten leiden tot veilig en vakbekwaam verticaal transport.

 

De erkenningsregeling biedt de VVT een directe relatie met de betrokken deelnemers, korte communicatielijnen met de bedrijven op meerdere operationele niveaus en direct zicht op de laatste ontwikkelingen en problemen in de sector. Voor het goed functioneren van een brancheorganisatie is dit zeer waardevol.

 

Binnen het kader van veilig en vakbekwaam werken is de basis voor de VVT-Erkenningsregeling de vigerende wet- en regelgeving in de Warenwet, Arbowet en de CE-machinerichtlijn. De aanstaande Arbocatalogus gaat daar onderdeel van uitmaken. De kaders van het vakmanschap worden getoetst aan de inhoud van het VVT-veiligheidshandboek voor de machinist.

Kern van de VVT-Erkenningsregeling.

De VVT-Erkenningsregeling toetst in de praktijk het voldoen aan alle wet- en regelgeving voor het verticaaltransportbedrijf en de verzamelde veiligheidscriteria uit het Veiligheidshandboek van de VVT.

Waarde van de VVT-Erkenningsregeling.

De deelnemer voldoet aan de criteria van de VVT-Erkenningsregeling en neemt deel aan een continu proces van het doorvoeren van actuele ontwikkelingen en verbeteringen op het gebied van veiligheid, milieu en vakmanschap in zijn of haar organisatie. 

Waarom VVT-Erkend?

De verticaaltransportsector bevat risicovolle werkzaamheden. Het personeel dat werkzaam is in de sector zal daarom vakbekwaam en op de hoogte moeten zijn van de risico’s van het werk. De inzet van kostbaar en complex materieel, de extra wet- en regelgeving waar men mee te maken heeft en de specifieke (veiligheids-)eisen van opdrachtgevers stellen extra eisen aan het bedrijfsproces en de mensen die er werken. Daarom VVT-Erkend.

Steeds beter.

De verticaaltransportbranche in Nederland is voortdurend bezig zich op het gebied van kwaliteit en veiligheid te verbeteren. Niet alleen door regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten en bijscholingscursussen te organiseren, te innoveren en te investeren in de nieuwste technische middelen, maar ook door met zichzelf heldere en stevige afspraken te maken die kwaliteit en veiligheid  -en daarmee de opdrachtgever-  ten goede komen. In dat kader heeft de VVT besloten een nieuwe dimensie toe te voegen aan het spectrum van reeds bestaande kwaliteitssystemen zoals ISO en VCA.  

Praktisch.

Er bleek behoefte aan een erkenningeregeling omdat anders dan bij andere systemen de VVT-Erkenningsregeling gericht is op de specifieke vakbekwaamheid en primair op de output is gericht. Primair gericht op de omstandigheden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de opdrachtgever en niet specifiek op allerlei interne administratieve processen. Uiteindelijk is de uitvoering van het werk bij de opdrachtgever de resultante van het geheel van interne werkprocessen en de overeenkomst met de opdrachtgever. De werkplek wordt bezocht en beoordeeld, daaruit vloeien verbeteracties voort voor het bedrijf en mogelijk zelfs acties voor de brancheorganisatie.

Onaangekondigd werkplekbezoek.

De kracht van de VVT-Erkenningsregeling is gelegen in de onaangekondigde werkplekbezoeken van de conviseurs van de VVT (samentrekking van de woorden controleur en adviseur). Op basis van een frequentie van werkplekbezoeken wordt er een steekproef uitgevoerd betreffende het kwaliteits- en veiligheidsniveau van het bedrijf. Het resultaat van deze steekproeven en de bevindingen bepalen of het bedrijf voor het VVT-Erkend-certificaat of verlenging ervan in aanmerking komt. Hierbij wordt een inspectielijst (checklist) gehanteerd. De bevindingen tijdens de werkplekinspecties worden rechtstreeks gerapporteerd aan de verantwoordelijke directeur. Op directieniveau worden afspraken gemaakt betreffende verbeteracties en mogelijk acties voor de VVT. De wijze waarop de controle op het voldoen aan de veiligheidscriteria plaatsvindt en het maken van afspraken met de directie is misschien wel het opvallendste aspect aan het systeem. Daarmee wordt de voortdurende aandacht en het belang dat wordt gehecht aan veiligheid en vakmanschap nadrukkelijk onderstreept.

Voorafgaand aan het uitvoeren van een werkplekbezoek door een conviseur wordt altijd eerst om toestemming gevraagd aan de opdrachtgever. Vervolgens wordt het werkplekbezoek zodanig uitgevoerd dat de werkzaamheden van de opdrachtgever niet verstoord worden.

Erkenning.

Een bedrijf dat deelneemt aan de VVT-Erkenningsregeling geeft er openlijk en formeel blijk van dat het haar of zijn ambitie is om werkzaamheden veilig en vakbekwaam uit te willen uitvoeren en wel op zodanige wijze dat terzake tenminste aan de verwachting van de opdrachtgever wordt voldaan of zelfs wordt overtroffen. De conclusie dat met het contracteren van een VVT-Erkend bedrijf goede waarborgen zijn geschapen voor kwalitatief goede en veilige werkomstandigheden is gerechtvaardigd.